Jongen kijkend door raam

Geïntegreerde behandeling van traumagerelateerde klachten

Het 'Traumacentrum Jeugd Limburg' brengt alle vormen van jeugdhulp bij elkaar die nodig zijn en aansluiten bij de individuele hulpvraag van het kind en gezin.

De ketenzorg die wij (Mondriaan, Koraal en XONAR) met het zorgpad traumabehandeling met elkaar uitvoeren, is gericht op doelmatiger en doeltreffender zorg en behandeling. De uitvoering van individuele trajecten voor kinderen en jeugdigen leidt tot:

 • Vroegtijdig en snel duidelijkheid over de aard van de klachten en de oorzaak hiervan;
 • Gebundelde kennis en informatie t.a.v. traumaproblematiek ten behoeve van preventie, signalering en behandeling;
 • Verwerking van traumatische ervaringen;
 • Afname van de klachten n.a.v. trauma;
 • Herstel van draagkracht;

Systeemgericht
Onze hulpverleners werken gezins- en systeemgericht.
We hebben aandacht voor de psychologische/psychiatrische problematiek als gevolg van trauma, en voor de omgeving en netwerken waarin de jeugdige opgroeit. Ook kan sprake zijn van co-morbide psychiatrische problematiek.
Door de focus te leggen op zowel de persoonlijke problematiek als op het veilige en verantwoorde opgroei- en opvoedingsklimaat, wordt de natuurlijke veerkracht van het kind/de jeugdige geactiveerd en versterkt en wordt voorkomen dat de problematiek terugkeert en/of verergerd. 

Behandeldoelen
De behandeling draagt bij aan:

 • Emotionele, fysieke en pedagogische veiligheid voor de jeugdige;
 • Voldoende weerbaarheid en zelfredzaamheid bij de jeugdige;
 • Afname van psychosociale problemen;
 • Voldoende opvoedingsvaardigheden van opvoeders;
 • Een veilig opvoedingsklimaat en een veilige woonomgeving;
 • Doorbreken van intergenerationele problematiek;
 • Voorkomen van schooluitval;
 • Voorkomen van werkuitval;
 • Voorkomen dat in de toekomst zwaardere specialistische zorg moet worden ingezet.

Expertise delen
Wij hebben goede samenwerkingsrelaties met andere belangrijke partijen, zoals de lokale jeugdhulp (toegangsfuncties gemeenten en voorliggende voorzieningen), huisartsen, kinderartsen, Veilig Thuis, jeugdzorgplus, justitiële jeugdzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en onderwijs. Mondriaan, XONAR en Koraal zijn onderdeel van netwerken met andere organisaties en creëren met het zorgpad niet een ‘eigen wereld’. Wij wisselen onze kennis en expertise graag uit met andere samenwerkingspartners.