Handen met plantjes

Belangrijk om de signalen te herkennen

‘Het is een geruststellende gedachte dat er een kundige partij is waarnaar wij kunnen verwijzen voor complexe traumabehandeling. Bij Traumacentrum Jeugd Limburg zijn de kennis en de ervaring aanwezig. Het is echter zaak om trauma zoveel mogelijk te voorkomen. Daar hebben wij allemaal een taak in. Het is belangrijk om de signalen zo vroeg mogelijk te herkennen. Bij het Traumacentrum kunnen we terecht voor informatie en advies.'

Preventie
Traumacentrum Jeugd LImburg vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van traumagerelateerde problematiek. Door trauma’s zo vroeg mogelijk te herkennen en signaleren, voorkomen we immers negatieve effecten op latere leeftijd zoals angst of depressie. Wij zetten in op preventie door onze kennis met ketenpartners en het voorliggende veld te delen en hen te versterken in het vroegtijdig signaleren.

Diagnostiek
Psychodiagnostiek gericht op traumaklachten kan een onderdeel zijn van de behandeling binnen het traumacentrum. Door middel van een uitgebreid diagnostisch onderzoek onderzoeken we de klachten en de problematiek van de cliënt met als doel om een beter en compleet beeld te krijgen. We brengen de klachten uitgebreid in kaart zodat er zicht ontstaat op de behandelindicaties en –mogelijkheden.

Behandeling
Op basis van de intake en het eventuele diagnostisch onderzoek stellen we samen met het gezin een behandeltraject op. Het behandeltraject kan uit één of meerdere behandelingen bestaan en wordt op maat samengesteld. Voor meer informatie over de soort behandelingen die wij bieden, kunt u onder aan deze pagina ons behandeloverzicht downloaden.

Resultaat
Resultaat van het behandeltraject is dat de traumagerelateerde klachten bij de cliënt zijn afgenomen. Het is ook mogelijk dat één of beide ouders zelf kampt met traumagerelateerde problematiek, en dat dit een rol speelt in het herstellen van de gebeurtenissen bij het kind/jongere. In dat geval kunnen wij ook de ouder een eigen behandelingstraject aanbieden vanuit Juven.

Samenwerking
Wij hebben goede samenwerkingsrelaties met andere belangrijke partners, zoals de lokale jeugdhulp (toegangsfuncties gemeenten en voorliggende voorzieningen), huisartsen, kinderartsen, Veilig Thuis, jeugdzorgplus, justitiële jeugdzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en onderwijs.  De kennis en expertise die Traumacentrum Jeugd Limburg ontwikkelt, stellen wij ter beschikking van onze partners.